Netzdaten

  • 2018_GETEC net zeta Netzdaten gemäß § 27 StromNEV, pdf (139 KiB)

  • 2019_GETEC net zeta Netzdaten gemäß § 27 StromNEV, pdf (50.8 KiB)

  • 2017_GETEC net zeta Netzdaten gemäß § 17 StromNZV, xlsx (1.98 MiB)

  • 2017_GETEC net zeta Netzdaten gemäß § 27 StromNEV, pdf (139 KiB)